Sedipualb@: Conceptes bàsics

De Viquibló
La revisió el 15:54, 6 ago 2020 per Root (discussió | contribucions) (1 revisió importades)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Salta a: navegació, cerca

Definicions bàsiques[modifica]

Què és SEDIPUALB@?[modifica]

És la plataforma d’administració electrònica de l’Ajuntament de Benicarló. SEDIPUALB@ integra:

 • La seu electrònica de l’Ajuntament, és a dir, un lloc web a disposició de la ciutadania a Internet, per mitjà del qual la ciutadania i les empreses poden accedir a la informació i als serveis i tràmits electrònics de l’Ajuntament.
 • Un entorn de treball digital per als treballadors/es de l’Ajuntament que permet tramitar electrònicament tota la gestió administrativa: registre general (SERES), expedients (SEGEX), firma (SEFYCU), resolucions administratives (SEGRA), etc.

Com accedim a SEDIPUALB@?

Què és SERES (Sistema Electrònic de Registre d’Entrades i Sortides)?[modifica]

És una eina que permet gestionar el registre, tant presencial com electrònic. Aquesta eina només la utilitzarà el personal que exercisca les tasques de registre. Funcions bàsiques:

 • Permet registrar entrades tant en paper com electròniques.
 • Incorpora metadades a la documentació registrada adaptades a l’ENI (Esquema Nacional d’Interoperabilitat).
 • Integra tràmits de la seu electrònica.
 • Permet firma biomètrica de sol·licituds.
 • Permet digitalitzar la documentació aportada de forma presencial.

Com accedim a SERES?

Què és SEGEX (Sistema Electrònic de Gestió d’Expedients Administratius)?[modifica]

És una eina que permet la tramitació completa dels expedients administratius i integra la resta d’eines de la plataforma. És a dir, els expedients que ara tenim en paper, passen a ser carpetes digitals que gestionarem amb SEGEX. Funcions bàsiques:

 • Iniciar un expedient d’ofici.
 • Iniciar un expedient des d’una entrada de registre.
 • Gestionar un expedient: crear carpetes, adjuntar entrades de registre a un expedient, afegir interessats a un expedient, generar documents per a un o diversos firmants, encarregar tasques a altres departaments, demanar un informe a una o diverses persones, d0nar permisos d’accés a una o diverses persones, enviar avisos, preparar resolucions administratives, preparar notificacions i emetre requeriments.
 • Copiar altres expedients per a mantindre carpetes, accessos i relacions.
 • Mostrar els accessos a les notificacions per part dels ciutadans.
 • Generar expedients ENI (Esquema Nacional d’Interoperabilitat) per enviar-los a altres administracions.

Com accedim a SEGEX?

Què és SEFYCU (Sistema Electrònic de Firma i Custòdia de Documents)?[modifica]

És una eina que permet firmar, custodiar i notificar documents electrònics. Funcions bàsiques:

 • Permet firmar documents des de l'ordinador i des del mòbil (Android i IOS).
 • Incorpora metadades als documents firmats adaptades a l’ENI (Esquema Nacional d’Interoperabilitat).
 • Integra la notificació electrònica.
 • Permet publicar al tauler d’edictes de la seu electrònica.
 • Incorpora un sistema de firma biomètrica de documents.
 • Incorpora un sistema de firma electrònica sota pseudònim de documents (p. e. per a agents policia local).
 • Permet notificar quan han firmat el document totes les persones que han de firmar-lo.
 • Permet que tots els membres accedisquen a un document firmat per un membre del mateix servei. Tot i això, també permet restringir-hi l’accés només a les persones firmants.

Com accedim a SEFYCU?

Què és SEGRA (Sistema Electrònic de Gestió de Resolucions Administratives)?[modifica]

És una eina que permet la gestió de les resolucions administratives d’òrgans unipersonals i gestiona el llibre de resolucions automàticament. Funcions bàsiques:

 • Permet firmar les resolucions des de l’ordinador i des del mòbil (Android i IOS).
 • Les resolucions firmades incorporen metadades de documentació adaptades a l’ENI (Esquema Nacional d’Interoperabilitat).
 • Permet publicar les resolucions al tauler d’edictes de la seu electrònica.
 • Gestiona automàticament el llibre de resolucions.
 • Permet fiscalitzar les resolucions i fer-hi observacions.
 • Permet incorporar el número de resolució/decret automàticament quan firma l’alcalde/president.
 • Permet la notificació electrònica, quan el secretari incorpora la resolució al llibre de decrets.
 • Permet accedir a la proposta de resolució a tots els membres del servei a què pertany l’usuari que ha creat la proposta mentre aquesta s’està tramitant. Una vegada la proposta es converteix en resolució/decret (després de la firma de l’alcalde/president), és accessible a tots els usuaris de l’entitat. També permet definir l’accés restringit i que la proposta de resolució només siga accessible als membres del servei a què pertany l’usuari que ha creat la proposta.

Com accedim a SEGRA?

Glossari[modifica]

certificat digital: És un document electrònic que emet una autoritat de certificació, que garanteix a les persones que l’utilitzen la veracitat una sèrie de dades, com per exemple, la identitat de la persona, les autoritzacions, la seua capacitat per realitzar un determinat acte, etc. Els empleats públics de l’Ajuntament de Benicarló tenim instal·lat als nostres entorns d’usuari un certificat d’empleat públic que ens permet accedir a tots els tràmits electrònics que necessiten autenticació.

CL@VE: És un sistema del Ministeri per identificar-se electrònicament en les relacions amb les Administracions Públiques. El sistema unifica les claus d’accés (usuari més contrasenya), sense haver de recordar claus diferents per accedir als distints servicis. Per a usar-lo, cal haver obtingut prèviament una credencial electrònica d’identificació a través dels procediments previstos. Vegeu: https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html.

digitalitzar: És la tècnica que permet transformar un document en paper en un digital. La digitalització de documents és imprescindible actualment per a l’administració electrònica. Per exemple, tota la documentació que entrarà per Registre s’haurà de digitalitzar (p. e. amb un escàner), així com tota la documentació que continguen els expedients electrònics.

ENI: Esquema Nacional d’Interoperabilitat. És el conjunt de criteris en matèria de conservació i normalització de la informació, dels formats i de les aplicacions que han de tindre en compte les Administracions Públiques per a poder intercanviar informació i utilitzar la informació intercanviada, per tal de proporcionar els servicis a la ciutadania i garantir-los els seus drets.

entorn de treball digital: Conjunt d'eines, aplicacions, serveis web, relacions i/o interaccions que una persona utilitza per a gestionar el seu treball mitjançant un suport digital.

firma biomètrica: És un tipus de firma electrònica que s’obté mitjançant una tecnologia que permet associar la firma manuscrita a la identitat d’una persona firmant. La firma biomètrica s’obté amb uns dispositius electrònics especials, consistents en una superfície on es pot firmar manualment amb una eina d’escriptura pareguda a un bolígraf.

firma electrònica sota pseudònim: És un certificat de firma electrònica d’empleat públic mitjançat el qual la persona firmant utilitza un pseudònim que li permet no revelar la vertadera identitat. Només el poden utilitzar uns empleats públics concrets, com la policia local.

metadades: dades addicionals que no formen part del contingut del document, però que el descriuen (p. e. tipus de document, autoria, data de creació, format, idioma, etc.). Tots els documents de l’administració electrònica han de contindre un conjunt específic de metadades per poder ser intercanviada i utilitzada per altres administracions (vegeu la definició d’ENI).

notificació electrònica: És una notificació que es realitza per mitjans electrònics i té els mateixos efectes jurídics que la notificació tradicional en paper. Està regulada en la la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

SEFYCU: És l’eina de Sedipualb@ que permet firmar, custodiar i notificar documents electrònics.

SEGEX: És l’eina de Sedipualb@ que permet la tramitació completa dels expedients administratius i integra la resta d’eines de la plataforma. És a dir, els expedients que ara tenim en paper, passen a ser carpetes digitals que gestionarem amb SEGEX.

SEGRA: És l’eina de Sedipualb@ que permet la gestió de les resolucions administratives d’òrgans unipersonals i gestiona el llibre de resolucions automàticament.

SERES: És l’eina de Sedipualb@ que permet gestionar el registre, tant presencial com electrònic.

seu electrònica: És un lloc web a disposició de la ciutadania a Internet, per mitjà del qual la ciutadania i les empreses poden accedir a la informació i als serveis i tràmits electrònics de l’Ajuntament.

Versió imprimible[modifica]